POLITIKA SOUKROMÍ VE SKUPINĚ APART

Článek 1. Zásady ochrany soukromí

1. Cílem této Politiky soukromí ve Skupině Apart je komplexní stanovení opatření v rámci zpracování a ochrany osobních údajů, shromážděných v souvislosti s poskytováním služeb nebo prodejem výrobků, které provádí:
a. Apart sp. z o.o. ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las,
b. E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
c. E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las;
d. R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las
e. APART Czech Republic s.r.o., Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Česká republika;
f. APART IBERIA, S.L. Calle Agustín de Foxá, 25, BJ PTA 11, 28036 Madrid, España
(dále jen „Skupina Apart“);
2. Správcem osobních údajů čili subjektem Skupiny Apart rozhodujícím o tom, jak se budou používat osobní údaje, je vždy subjekt poskytující danou službu (nebo prodej). Vzniknou-li pochybnosti při identifikaci tohoto subjektu, konkrétní označení správce osobních údajů je uvedeno v pravidlech určujících zásady poskytování této služby (nebo prodeje).
3. Správce s náležitou pečlivostí vybírá a používá vhodná technická a organizační opatření, která zajišťují ochranu zpracovávaných osobních údajů. Osobní údaje klientů a jiných osob, jejichž údaje sdělil klient, chrání správce proti jejich zpřístupnění neoprávněným osobám a také jiným případům jejich zveřejnění nebo ztráty nebo neoprávněné modifikaci uvedených údajů a informací.
4. Příjemci osobních údajů jsou subjekty pracující pro Skupinu Apart, které odpovídají za provozování webového servisu apart.eu, a subjekty poskytující v tomto rámci služby pro Skupinu Apart (např. dodavatelé internetových služeb, subjekty provozující server). Příjemci mohou být také subjekty oprávněné k získávání údajů na základě závazných právních předpisů, včetně příslušných justičních orgánů.

Článek 2. Základ zpracování osobních údajů

1. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, ale jejich neuvedení může ztížit nebo znemožnit správné provedení služby nebo realizaci prodeje nebo poskytnutí poprodejních služeb.
2. Osobní údaje se zpracovávají na základě: a) souhlasu klienta s pravidly dané služby nebo prováděného prodeje, b) nutnosti splnění smlouvy vůči klientovi, nebo c) oprávněného zájmu správce (např. obrana proti uplatnění nároků, nebo v případě údajů třetích osob uváděných klienty – uvedení doručovací adresy jiné osoby).
3. Správce může zpracovávat osobní údaje třetích osob poskytnuté klienty pro účely komunikace, doporučení, využívání služeb správce, a zejména pro uzavření nebo splnění smlouvy, uzavřené pomocí nástrojů zpřístupněných na webových stránkách apart.eu. Klient při zadávání takových údajů prohlašuje, že získal od osoby, jejíž údaje zadává, souhlas nezbytný pro poskytnutí jejích údajů správci.
4. Údaje klientů mohou být zpřístupněny jiným klientům, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy.

Článek 3. Rozsah zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy a pouze pro účely spojené s jeho činností nebo činností společnosti Skupiny Apart, včetně uzavírání a splnění smluv o prodeji (podpory transakcí prodeje výrobků, komunikace s klienty a vyřizování reklamací), vedení věrnostního programu a také archivace provedených služeb nebo transakcí.
2. Údaje uváděné klienty se používají pro zasílání klientům informací o Skupině Apart, o správci a jeho službách, realizaci služeb poskytovaných správcem a také pro statistické účely.
3. Správce může používat IP adresy shromážděné při internetové komunikaci pro účely ochrany zájmů klientů nebo vysvětlení skutečného stavu při řešení sporů, nesrovnalostí nebo zneužití a technických záležitostí spojených se správou serverů. Kromě toho IP adresy slouží pro sběr obecných, statistických a demografických informací (např. o regionu, ze kterého nastává připojení za účelem určení implicitního jazyka uživatelského rozhraní pro daný region).
4. Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro realizaci objednávky nebo vedení klientského účtu na stránkách Apart.eu. Po této době lze údaje zpracovat na základě: právních povinností správce (např. v rámci uchovávání účetních dokladů) nebo oprávněného zájmu (obrana proti uplatnění nároků, které mohou příslušet vůči správci).
5. Pokud klient používá webové stránky v doméně apart.eu, pak jsou na koncové zařízení uživatele (např. počítač, notebook, smartphon, tablet) uloženy datové soubory (soubory cookies), které se používají pro uchovávání informací pro účely funkčnosti – např. pro zapamatování údajů a uložení preferencí pro prohlížení. Účelem souborů cookies je usnadnit prohlížení zdrojů webových stránek při dalších návštěvách. Uživatel sám rozhoduje, které soubory cookies mají být uloženy v nastavení webového prohlížeče (běžně používané: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Opera, Safari). Implicitní nastavení prohlížečů umožňuje ukládání souborů cookies.

Článek 5. Kontrola zpracování osobních údajů

1. Správce zajišťuje osobám, jejichž osobní údaje zpracovává, uplatnění práv vyplývajících z právních předpisů, včetně práva na přístup k obsahu svých osobních údajů, jejich opravu, změnu, výmaz nebo přenášení, a také právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a vnést námitku proti takovému zpracování podle zásad stanovených příslušnými předpisy.
2. V případě dobrovolného udělení souhlasu se zpracováním údajů má každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, právo odvolat souhlas se zpracováním údajů.
3. Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má právo podat stížnost k předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Článek 6. Předávání a zpřístupňování osobních údajů

1. Údaje klientů lze zpřístupňovat subjektům, které jsou oprávněny je získat podle závazných právních předpisů, včetně příslušných justičních orgánů.
2. Osobní údaje mohou být poskytnuty dle zákona společnostem, které plní nebo vykonávají konkrétní služby a úkoly, vyplývající ze zmluvního vztahu. Mezi ně se řadí:
    - technické a informatické služby (např. podpora web stránky Apart, mobilní aplikace),
    - zpracování online plateb,
    - kurýrní služby.
3. Osobní údaje, které zpracovává subjekt Skupiny Apart, si mohou vzájemně předávat společnosti Skupiny Apart na základě smlouvy o spolusprávě.
4. Osobní údaje klientů lze předávat třetím subjektům – v případech neuvedených správcem nebo právními předpisy – pouze se souhlasem osoby, jíž se údaje týkají.
5. Osobní údaje se mohou předávat do třetích států (mimo státy Evropské unie) v souvislosti s dodávkou výrobků, kterou zadají klienti.