Pravidla programu Apart Diamond Club

I. Všeobecná ustanovení

1. Tato pravidla programu Apart Diamond Club (dále jen „Pravidla”) stanovují pravidla účasti ve věrnostním programu (dále jen „Program ADC”), který je určen pro zákazníky autorizovaných prodejen Apart, jejichž aktuální seznam je dostupný na internetových stránkách apart.cz (dále jen „Prodejny Apart”), a internetových obchodů Apart.cz, Apart.pl a Apart.cz nebo jiného autorizovaného internetového obchodu provozovaného přidruženou společností organizátora Programu ADC, který je autorizovaný k účasti v Programu ADC (dále jen „e-shop Apart ”).

2. Organizátorem Programu ADC je společnost APART Czech Republic s.r.o., se sídlem Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO: 24188301, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76081 (dále jen „Organizátor“).

3. Program ADC probíhá v Prodejnách Apart současně v České republice, Polsku a Španělsku, a to primárně dle pravidel programu platných v příslušné jurisdikci. V Polsku je Program ADC organizován společností Apart sp. z o.o. ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las. Ve Španělsku je Program ADC organizován společností APART IBERIA S.L., Calle Agustín de Foxá, 25, BJ PTA 11, 28036 Madrid (s Organizátorem společně jako „Organizátoři“).

4. Účast v Programu ADC je dobrovolná.

5. Dokladem o účasti v Programu ADC je karta programu ADC (dále jen „Karta“) vystavená Organizátorem a doručená účastníkovi. Karta je majetkem Organizátora a může být použita výhradně v rozsahu povoleném v Pravidlech.

II. Účast v Programu ADC

1. Účastníkem Programu ADC (dále jen „Účastník“) se může stát svéprávná fyzická osoba, která:

 1. splňuje podmínky těchto Pravidel,
 2. provede nákup v prodejně Apart nebo na e-shopu Apart,
 3. souhlasí s obsahem Pravidel,
 4. obdrží Kartu
 5. a vyplní správně online registrační formulář na adrese: adc.apart.cz/registrace.

2. Formulář přihlášky do Programu ADC musí zájemce o účast v Programu ADC Organizátorovi vyplnit a zaslat elektronicky prostřednictvím internetových stránek e-shopu Apart nebo vyplněním dat v mobilní aplikaci Apart Diamond Club (dále jen „mobilní aplikace ADC“).

3. Organizátor obdržené online přihlášky zpracuje nejpozději do tří (3) pracovních dnů od odeslání elektronického formuláře v souladu s návodem dostupným v e-shopu Apartnebo prostřednictvím mobilní aplikace ADC. 

4. Formuláře přihlášek, které nebyly Organizátorovi doručeny v elektronické podobě, obsahují nesprávné nebo nekompletní údaje, porušují Pravidla nebo právní předpisy, netvoří do doby odstranění příslušného nedostatku přihlášky, základ pro účast v Programu ADC.

5. V případě, že doručená přihláška do Programu ADC splňuje požadavky Pravidel, Karta nahlášená Účastníkem se stane Kartou registrovanou.

III. Karta

1. Karta je opatřena individuálním číslem a potvrzuje oprávnění Účastníka k účasti v Programu ADC ve všech Prodejnách Apart v České republice, Polsku i Španělsku na e-shopu Apart, od okamžiku její registrace do okamžiku zablokování. Karta je vystavována Organizátorem, podle jeho vzoru a bez možnosti provedení změn, v základním statusu (umožňujícím sbírat body), ve verzi Gold Card (Zlatá karta) nebo Platinum Card (Platinová karta), které umožňují využívat výhody uvedené v kapitole V. těchto Pravidel níže. Okamžikem registrace Účastníka se Karta, která je uvedena v jeho přihlášce do Programu ADC, stává registrovanou Kartou.

2. Karta není kreditní, debetní ani platební kartou.

3. Ke Kartě je přiřazen účet Účastníka ve společném systému Organizátorů (dále jen „Účet“), na kterém jsou registrovány body obdržené v rámci Programu ADC za používání Karty ve všech Prodejnách Apart v České republice, Polsku i Španělsku a e-shopu Apart.

4. Karta je platná na dobu neurčitou, ne však déle než po dobu účasti Účastníka v Programu ADC. Karta je nepřenosná a nemůže být tedy Účastníkem zpřístupněna jiným osobám než osobám uvedeným v čl. III. odst. 5 těchto Pravidel níže.

5. Účast v Programu ADC a plnění ve prospěch Účastníků mají individuální charakter. Kartu může používat:

 1. Účastník,
 2. manžel/manželka Účastníka,
 3. předkové Účastníka,
 4. potomci Účastníka do druhého stupně v přímé linii.

Účastník se zavazuje seznámit s Pravidly výše uvedené osoby před zpřístupněním Karty.

6. Karta může být používaná k nákupu v rámci e-shopu Apart po jejím spárování s Účtem založeným na e-shopu Apart nebo po vyplnění čísla Karty přímo během provádění nákupu v místě k tomu určeném.

7. V případě smrti Účastníka může Organizátor přepsat Kartu na jednu z osob uvedených v čl. III. odst. 5 těchto Pravidel, a to na základě žádosti takové osoby.

8. Kartu, která nebyla zaregistrována, anebo byla zablokována, nelze používat. Možnost používání takové karty je vyloučena.

9. K zablokování Karty dochází v souvislosti s:

 1. ukončením účasti v Programu ADC ze strany Účastníka
 2. vydáním duplikátu karty;
 3. vyloučením Účastníka z programu ADC Organizátorem z důvodu porušení Pravidel;
 4. ukončením Programu ADC Organizátorem (s dodržením podmínek uvedených v kapitole VI. těchto Pravidel).

10. V případě ztráty nebo poškození Karty může Účastník podat žádost o vydání duplikátu Karty v Prodejně Apart. Účastníku bude následně v příslušné Prodejně Apart v den podání žádosti vydán duplikát Karty. Tento duplikát Karty bude aktivován nejpozději následující den z důvodu potřeby spárování duplikátu Karty s příslušným systémem Organizátora. Dojde-li k vystavení duplikátu Karty, na tento duplikát bude připsána historie dříve provedených nákupů, které jsou v systému Organizátora evidovány na ztracené nebo poškozené Kartě. Duplikát Karty ve Platinové verzi (Platinové Karty) bude vydán do 30 dnů od úspěšného posouzení žádosti, zasláním duplikátu na adresu účastníka uvedenou v žádosti.

IV. Body

1. Používáním Karty během nákupu jsou na Kartu připisovány následující body:

 1. 1 bod - za každých 5 Kč hodnoty definitivně provedeného nákupu (transakční body) za nákup provedený v Prodejně Apart na území České republiky nebo na e-shopu Apart,
 2. 1 bod - za každý 1 PLN (złoty) hodnoty definitivně provedeného nákupu (transakční body) za nákup provedený v Prodejně Apart na území Polska nebo na e-shopu Apart,
 3. 5 bodů - za každé 1 € (euro) hodnoty definitivně provedeného nákupu (transakční body) za nákup provedený v Prodejně Apart na území Španělska nebo na e-shopu Apart, a
 4. ve výši a dle pravidel podrobně popsaných Organizátorem, včetně zvláštních nabídek organizovaných organizátorem (prémiové body).

2. Provedením nákupu se rozumí uzavření a splnění kupní smlouvy v Prodejně Apart a v případě nákupu na e-shopu Apart se jedná o uzavření a splnění takové kupní smlouvy; odstoupí-li Účastník od uzavřené kupní smlouvy v termínu dle platných právních předpisů, Účastníkovi nevzniká nárok na body v rámci Programu ADC.

3. Pokud byla Karta zaregistrovaná, Účastníkem shromážděné body v rámci jeho Účtu stanovují status Karty, a to následovně:

 1. Gold Card (Zlatá karta) – tento status je získán provedením nákupu v celkové částce alespoň 2.500 Kč, příp. částce odpovídající uvedené hodnotě v PLN či € v případě provedení nákupu v této měně, nebo dosažením minimálně 500 bodů Účastníkem,
 2. Platinum Card (Platinová karta) je získána provedením nákupu v celkové částce minimálně 25.000 Kč, příp. částce odpovídající uvedené hodnotě v PLN či € v případě provedení nákupu v této měně,nebo dosažením minimálně 5.000 bodů Účastníkem.

4. Osoby, které během jednoho roku před přihlášením do Programu ADC provedly nákupy v Prodejnách Apart nebo na e-shopu Apart, mohou během podávání přihlášky do Programu ADC přiložit kopie daňových účtů potvrzující provedení nákupu, pokud tyto nákupy nebyly již dříve načteny na nějakou Kartu.

5. Body budou připsány na Účet do 14 dnů od data vystavení dokladu o nákupu, nejdříve však po registraci Karty.6. Body nelze prodat nebo vyměnit za věcné či peněžní prostředky.

7. Pokud Účastník v rámci jeho členství v Programu ADC shromáždí na své zaregistrované Kartě body stanovující vyšší status Karty, tato Karta bude automaticky zařazena do vyššího statusu a Účastník může čerpat výhody spojené s takovým statusem. Účastníku bude zasílána nová Karta.

V. Výhody

1. Účast v Programu ADC umožňuje Účastníkovi využít následující výhody, v závislosti na obdrženém statusu Karty:

 1. status Gold Card (Zlatá karta):
  1. sleva ve výši 5 % z kupní ceny při každém nákupu libovolného produktu v Prodejně Apart a e-shopu Apart,
  2. sleva ve výši 5 % z ceny servisních úkonů, a to na všechny servisní úkony na hodinkách provedené v centrálním servisu hodinek Apart. Seznam hodinek servisovaných centrálním servisem hodinek Apart je dostupný v Prodejnách Apart,
  3. bezplatné čištění zlatých klenotů s brilianty a platinových klenotů s brilianty během dvou let od provedení nákupu,
  4. bezplatná prohlídka - expertíza mechanických hodinek během 5 let od data provedení nákupu, což zahrnuje kontrolu správnosti všech funkcí hodinek, stavu mechanizmu, přesnosti chodu, test těsnosti (ne častěji než jednou v roce) – prohlídka nezahrnuje odstranění zjištěných závad,
  5. bezplatná výměna baterek v hodinkách v záruční době,
  6. bezplatné čištění náramku v ultrazvukové myčce během 3 let od data nákupu (ne častěji než jednou ročně),
  7. bezplatné jednorázové vyleštění/satinování hodinek (pouzdra/náramku) během trvání záruky, pouze u hodinek s prodejní cenou nad 12.000 Kč, příp. částkou odpovídající uvedené hodnotě v PLN či € v případě provedení nákupu v této měně pokud to umožňují technické podmínky (ocelové hodinky, bez satinovo-leštěných spojů atp.) a v rozsahu, v jakém to umožňuje stav hodinek (nelze leštit hluboké rýhy, místa úderu apod.),
  8. bezplatné gravírování na víčku hodinek při zakoupení hodinek s prodejní cenou minimálně 12.000 Kč, příp. částkou odpovídající uvedené hodnotě v PLN či € v případě provedení nákupu v této měně, pokud to umožňují technické podmínky produktu.
 2. status Platinum Card (Platinová karta):
  1. výhody uvedené v čl. V. odst. 1 písm. a) body (iii) až (viii) těchto Pravidel výše,
  2. sleva ve výši 10 % z kupní ceny při každém nákupu libovolného produktu v Prodejně Apart a e-shopu Apart,
  3. sleva ve výši 10 % z ceny servisních úkonů, a to na všechny servisní úkony na hodinkách provedené v centrálním servisu hodinek Apart. Seznam servisovaných značek hodinek v centrálním servisu hodinek Apart je uveden v Prodejnách Apart,
  4. bezplatné zvětšení a zmenšení zlatých prstýnků s briliantem, pokud to umožňují konstrukční vlastnosti produktu.

2. Výhody ve formě služeb se vztahují pouze na výrobky získané v Prodejnách Apart nebo na e-shopu Apart.

3. Výhody týkající se hodinek zahrnují značky hodinek, jejichž seznam je dostupný v Prodejnách Apart. Výhody se netýkají hodinek, které byly zakoupeny jako použité, vadné anebo jiným způsobem „neplnohodnotné“ zboží.

4. Výhody, včetně slev, plynoucí ze statusů Gold Card (Zlatá karta) a Platinum Card (Platinová karta) se nesčítají.

5. Využití výhod nastane po předchozím předložení karty v Prodejně Apart za účelem jejího načtení do systému nebo spojením jejího čísla s účtem na e-shopu Apart nebo nahlášením jejího čísla na příslušném místě během provádění nákupu na e-shopu Apart.

6. Výhody:

 1. nemohou být vyměněny za peníze nebo jiné služby,
 2. nemohou být přeneseny nebo prodány třetím osobám,
 3. nemohou být kombinovány s jinými prodejními akcemi a slevami; v případě konání jiné akce provede Účastník výběr, zda využije tuto prodejní akci nebo výhodu plynoucí z Programu ADC. Pokud se Účastník rozhodne využít výhodu plynoucí z Programu ADC ve formě slevy z kupní ceny, pak se tato sleva počítá z kupní ceny zvoleného produktu před jejím zlevněním v rámci jiné probíhající prodejní akce, výprodeje apod.

VI. Ukončení účasti, vyloučení a ukončení Programu ADC

 1. Účast v Programu ADC je dobrovolná a Účastník ji může kdykoliv písemně bez uvedení důvodu vypovědět (ukončit), a to bez jakékoliv výpovědní doby. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Účastníka má stejné účinky jako písemné ukončení účasti v Programu ADC.
 2. Výpověď Účastníka může být provedena v jakékoliv písemné formě povolené příslušnými právními předpisy. Výpověď může být rovněž provedena shodnou formou, kterou se Účastník přihlásil do Programu ADC.
 3. Výpověď (ukončení) účasti Účastníka v Programu ADC má za následek zablokování jeho Karty a zrušení jeho Účtu.
 4. Porušení Pravidel Účastníkem může mít za následek vyloučení Účastníka z Programu ADC a zánik další možnosti používat Kartu, včetně sbírání bodů, využívání výhod a likvidací Účtu. O skutečnosti vyloučení z Programu ADC bude Účastník okamžitě informován Organizátorem.
 5. Organizátor může Program ADC kdykoliv ukončit. V takovém případě bude Organizátor s předstihem Účastníky informovat o plánovaném termínu ukončení Programu ADC. Uplynutím termínu ukončení Programu ADC (pokud nebude dosavadní Program ADC nahrazen novým obdobným nebo podobným programem) dojde k zablokování všech vydaných Karet a likvidaci všech Účtů, včetně zániku možnosti sbírat body a využívat výhody.

VII. Osobní údaje

 1. Osobní údaje uvedené Účastníkem a také údaje týkající se transakcí provedených v rámci Programu ADC jsou zpracovány Organizátory za účely souvisejícími s Programem ADC dle čl. VII. odst. 5 těchto Pravidel níže a dále za účelem marketingu a reklamy, v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Společnými správci osobních údajů zpracovaných v rámci Programu ADC jsou Organizátoři.
 3. Osobní údaje mohou být předávány mezi společnostmi ze skupiny Apart na základě smlouvy o společné správě osobních údajů. Vyjma Organizátorů se společnosti ze skupiny Apart skládají z:
  1. R2 Center sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, Polská republika;
  2. E-R2 sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, Polská republika;
  3. E-R2 společnost s ručením omezeným SKA, ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, Polská republika;
  4. Apart Czech Republic s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín,
  5. Apart Iberia S.L. se sídlem v Madridu, c / Agustin de Foxa 25 loc. 11  28032 Madrid.
 4. Příjemci osobních údajů jsou osoby pracující ve prospěch skupiny Apart odpovídající za obsluhu internetového servisu apart.cz a subjekty poskytující v dané oblasti služby ve prospěch skupiny Apart (např. firmy poskytující dodávky internetu, subjekty zpřístupňující server). Příjemci mohou být také veřejnoprávní subjekty oprávněné obdržet osobní údaje na základě závazných právních předpisů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány za následujícími účely:
  1. účast Účastníka v Programu ADC,
  2. přiznání a načtení bodů a využívání souvisejících výhod,
  3. spárování Karet s Účtem příslušného Účastníka v Obchodě Apart (pokud Účastník vlastní takový Účet),
  4. doručení Karet,
  5. ukládání historie nákupů přiřazených ke Kartě,
  6. poskytování slev a zasílání informací týkajících se speciálních nabídek pro Účastníky.
 6. Osobní údaje jsou zpracovány na základě:
  1. souhlasu Účastníka s Pravidly v rámci podání přihlášky do Programu ADC,
  2. na základě souhlasu Účastníka se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních nabídek, nebo
  3. na základě oprávněných zájmů Organizátorů (např. ochrana proti vzneseným nárokům).
 7. Rozsah souhlasu se zpracováním osobních údajů – v závislosti na polích zaškrtnutých na příslušném formuláři – zahrnuje především souhlas s obdržováním reklamních materiálů v elektronické a tištěné podobě. Účastník má právo kdykoliv svůj udělený souhlas odvolat.
 8. Poskytnutí osobních údajů Účastníka je dobrovolné, nicméně poskytnutí osobních údajů je nezbytné k účasti v rámci Programu ADC (používání některých funkcí Programu ADC a statusů je bez poskytnutí osobních údajů nemožné).
 9. Osobní údaje jsou ukládány po dobu účasti v Programu ADC. Po této době mohou být osobní údaje zpracovány pouze na základě povinností plynoucích z právních předpisů (např. v rozsahu archivace účetních dokumentů) nebo na základě oprávněných zájmů Organizátorů (ochrana proti nárokům, které mohou být uplatňovány vůči Organizátorům).
 10. Organizátoři zaručují Účastníkům, jejichž osobní údaje zpracovávají, realizaci jejich práv vyplývajících z právních předpisů, a to zejména právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž dojde k ukončení zpracování osobních údajů, neprokáže-li se, že existují jiné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníků (subjekty údajů), zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků a (vii) obrátit se na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 11. Osobní údaje týkající se Účastníků jsou chráněny Organizátory před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací uvedených osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.
 12. Organizátoři zajišťují Účastníkům ochranu osobních údajů na základě Zásad o ochraně osobních údajů ve skupině Apart zveřejněných na internetových stránkách www.apart.cz

VIII. Reklamace

1. Reklamace týkající se Programu ADC mohou být Organizátorovi podávány písemně na jeho adresu nebo jiným, právním předpisem povoleným způsobem.

2. Organizátor vyřeší reklamaci nejpozději do 14 dnů od data obdržení reklamace a bude Účastníka informovat o uznání reklamace nebo důvodech jejího odmítnutí doporučeným dopisem nebo elektronicky (e-mailem) na adresu uvedenou Účastníkem.

3. V případě, že dojde mezi Organizátorem a Účastníkem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník v pozici spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.czweb: adr.coi.czÚčastník v pozici spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Obsah Pravidel je dostupný v Prodejnách Apart, v sídle Organizátora a na internetových stránkách www.apart.cz. Obsah pravidel Programu ADC v jiných jurisdikcích je dostupný v sídlech příslušných Organizátorů.

2. Organizátor si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny těchto Pravidel. Organizátor bude o případných změnách těchto Pravidel informovat Účastníky předem prostřednictvím e-mailové zprávy. Nová či aktualizovaná Pravidla vstupují v platnost dnem uvedeným v jejich změně, ne však dříve než 14 dnů ode dne jejich oznámení Účastníkům; ke změnám technického a informačního charakteru, nebo ke změnám, které nemají vliv na zhoršení pozice Účastníků, může dojít i v kratším termínu.

3. V případě rozporu některých ustanovení Pravidel s platnými právními předpisy budou takové předpisy aplikovány na místo ustanovení těchto Pravidel a zbývající část Pravidel zůstane v platnosti.

X