Příloha č. 1

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VYUŽITÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY vztahující se na zákazníky v pozici spotřebitele
(Týka se pouze internetového obchodu)

VZOR POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 100 dní bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

Právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu můžete uplatnit ve lhůtě 100 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy, resp. Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce), převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat společnost APART Czech Republic s.r.o., a to zasláním dopisu na adresu: Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, nebo zasláním zprávy elektronickou poštou (e-mailem) na adresu: info@apart.cz

Je možné, nikoli však povinné, použít přiložený vzor formuláře odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste informaci týkající se využití vašeho práva na odstoupení od smlouvy poslali před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního doručení, který nabízíme). Pro vrácení Vaši platby použijeme stejný platební prostředek, který byl Vámi použit při původní transakci, pokud jste nedali výslovný souhlas s jiným řešením; v žádném případě nebudete platit žádné poplatky v souvislosti s tímto vrácením. Vrácení platby jsme oprávněni pozdržet do doby, než obdržíme vrácené zboží, nebo do doby, než nám doručíte potvrzení o jeho odeslání, a to v závislosti na tom, která událost nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, nám zašlete zpět na adresu APART Czech Republic s.r.o.,Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín nebo ho vraťte v některé naší kamenné prodejně. Tato lhůta je dodržena, pokud nám zboží zašlete zpět před uplynutím 14 dnů.

Odpovídáte pouze za snížení ceny zboží vyplývající z jejího používání způsobem, který byl v rozporu s jejím charakterem, vlastnostmi a fungováním.

Náklady na vrácení zboží neseme my, ledaže příslušné zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; v takovém případě ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Příloha č. 2

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář vyplňte a pošlete pouze v případě vašeho zájmu o odstoupení od kupní smlouvy)

 • Příjemce: APART Czech Republic s.r.o., korespondenční adresa: Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, e-mail: info@apart.cz
 • Já/My (*) Vám tímto oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy na následující zboží (*) / smlouvy o poskytování následujících služeb (*):
 • Číslo objednávky:
 • Datum uzavření smlouvy (*) / datum obdržení (*)
 • Způsob vrácení platby:
  (např. číslo bankovního účtu)
 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů:
 • Podpis spotřebitele/Podpisy spotřebitelů:
  (pouze je-li formulář zasílán v papírové verzi)
 • Datum
(*) – nehodící se škrtněte

stažení odstoupeni od smlouvy