OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU APART.CZ

Článek 1. Všeobecná ustanoveni

 1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu apart.cz (dále pouze „Obchodní podmínky“) stanovují zásady realizace nákupů v rámci internetového obchodu dostupného na doméně apart.cz (dále pouze „apart.cz“) a poskytování služeb elektronickou cestou týkajících se vedení účtu dle článku 2 odst. 5 těchto Obchodních podmínek.

 2. Provozovatelem apart.cz a prodejcem zde uvedených produktů je společnost E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dále pouze „Prodejce“), se sídlem na adrese ul. Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Polská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda, VIII. hospodářské oddělení soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000441930, polské DIČ: 9721241916, e-mail: info@apart.cz, tel.: +420 573 500 500, která je autorizovaným distributorem produktů sítě Apart.

 3. Pro používání apart.cz je nutné mít k dispozici zařízení s přístupem na internetovou síť, s nainstalovaným internetovým prohlížečem typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera nebo Safari v aktuální verzi. Pro používání některých funkcí apart.cz, včetně registrace a objednávání produktů, je nezbytný aktivní účet elektronické pošty (e-mail).

Článek 2. Zákazníci a registrace

 1. Zákazníky apart.cz (dále pouze „Zákazníci“) mohou být pouze svéprávné fyzické osoby starší 15 let.

 2. Pro snadnější používání apart.cz může Zákazník provést registraci (založit si účet) prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře dostupného na apart.cz, v němž uvede svou e-mailovou adresu a heslo, jméno, příjmení, pohlaví adresu a číslo mobilního telefonu. Vytvoření a používání účtu je bezplatné. Pro uskutečnění nákupu si Zákazník nemusí zakládat účet.

 3. Na základě řádně provedené registrace obdrží Zákazník přístup k vytvořenému účtu, který může používat v rámci apart.cz po vložení e-mailové adresy a hesla uvedeného během registrace (přihlášení).

 4. Smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou týkající se vedení účtu je uzavírána mezi Zákazníkem a Prodejcem v okamžiku, kdy Zákazník obdrží přístup k vytvořenému účtu.

 5. Účet obsahuje údaje Zákazníka, které uvedl v registračním formuláři, a historii jeho nákupů v rámci apart.cz. V případě jakýchkoliv změn údajů uvedených v rámci účtu je Zákazník povinen je bezodkladně aktualizovat prostřednictvím příslušného formuláře dostupného na apart.cz. Zákazník odpovídá za to, že uvedené údaje jsou úplné, aktuální a pravdivé.

 6. Zákazník není oprávněn umožnit jiným osobám užívání svého účtu a poskytnout přístupové heslo. Zákazník je povinen přístupové heslo udržovat v tajnosti a bránit jeho zneužití. Zákazník je povinen okamžitě informovat Prodejce, pokud byly jeho přístupové údaje k účtu získány třetími osobami a bez zbytečného odkladu změnit přístupové heslo.

 7. Zákazníci bez zaregistrovaného účtu jsou při nakupování v rámci apart.cz povinni, za účelem plnění kupní smlouvy, uvést jméno, příjmení a adresu, dále kontaktní údaje v rozsahu e-mailová adresa pro doručování a telefonní číslo.

 8. Je-li v rámci apart.cz povoleno (např. pro účely doporučení), Zákazník může v rámci své objednávky uvést údaje třetí osoby, které mají být zakoupené produkty doručeny. Zákazník je oprávněn uvést údaje třetí osoby pouze v případě, není-li použití údajů třetí osoby právními předpisy zakázáno a svědčí-li Zákazníkovi některý z právních titulů uvedených v článku 6 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. V případě neoprávněného poskytnutí údajů třetí osoby nese Zákazník veškerou odpovědnost, která je s tímto neoprávněným poskytnutím osobních údajů spojena.

 9. Poruší-li Zákazník Obchodní podmínky, ustanovení aplikovatelných právních předpisů nebo jedná v rozporu s dobrými mravy, Prodejce může se Zákazníkem ukončit smlouvu týkající se vedení účtu nebo pozastavit její plnění v rámci stanoveného účtu. To se týká zejména případu, kdy Zákazník převzal nebo v jakémkoliv rozsahu použil materiály obsažené v rámci apart.cz bez souhlasu Prodejce.

 10. Jakékoliv shromažďování a zpracování údajů a ostatních informací dostupných na apart.cz za účelem jejich dalšího poskytování třetím osobám v rámci jiných internetových portálů, jakož i mimo internet je zakázáno. Rovněž je zakázáno používání označení Apart, včetně charakteristických grafických prvků, bez souhlasu Prodejce nebo jiného subjektu oprávněného takový souhlas udělit.

 11. Účet Zákazníka je zřízen na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoliv požádat o ukončení vedení svého účtu prostřednictvím příslušného elektronického formuláře dostupného na apart.cz. Zákazník může požádat o ukončení vedení svého účtu rovněž jiným způsobem, pokud může být jeho totožnost jako držitele účtu příslušně ověřena. Nezávisle na výše uvedeném, Zákazník, který se zaregistroval, ale neuskutečnil nákup ani nepoužil služby poskytované Prodejcem, může od takto uzavřené smlouvy týkající se vedení účtu odstoupit bez uvedení důvodu, a to do 14 dní ode dne provedení registrace.

Článek 3. Nákupy

 1. V rámci apart.cz jsou poskytovány informace o produktech (dále pouze „Produkty“) a jejich nákupní a dodací podmínky. Tyto informace nepředstavují nabídku, ale pouze výzvu k podání nabídky. Provede-li Zákazník výběr Produktů v rámci apart.cz a odešle-li svoji objednávku Prodejci, jedná se o nabídku k uzavření kupní smlouvy na uvedené Produkty (dále pouze „Objednávka“), která podléhá přijetí ze strany Prodejce.

 2. Zákazník provádí výběr Produktů vložením vybraných Produktů do (virtuálního) košíku v rámci apart.cz. Vložení Produktů do košíku není spojeno s jejich rezervací. Dojde-li k vyčerpání množství dostupných Produktů před odesláním Objednávky Prodejci, Prodejce může Objednávku odmítnout.

 3. Po vybrání Produktů je Zákazník povinen uvést platnou dodací adresu a telefonní číslo, které by se do okamžiku doručení Produktů nemělo změnit. Změna dodací adresy je možná pouze za mimořádných okolností po dohodě s Prodejcem a před předáním Produktů přepravci.

 4. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi zobrazeno shrnutí Objednávky, které slouží zejména ke kontrole zadaných osobních údajů a vybraných Produktů. Zjistí-li Zákazník v rámci shrnutí Objednávky jakoukoliv nesrovnalost, Zákazník je povinen provést opravy takových údajů a Prodejci odeslat až kompletní Objednávku obsahující správné osobní údaje a zvolené Produkty.

 5. Zákazník odešle Prodávajícímu Objednávku kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT NYNÍ”. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodejcem považovány za správné.

 6. Po zvolení způsoby platby a odesláním Objednávky Prodejci je Zákazníkovi odeslána e-mailová zpráva potvrzující obdržení Objednávky. Bude-li Objednávka Prodejcem přijata, Zákazník obdrží e-mailovou zprávu potvrzující přijetí Objednávky Prodejcem. Kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem je uzavřena okamžikem doručení přijetí Objednávky Zákazníkovi. Není-li Prodejce schopen přijmout Objednávku v plném rozsahu, Prodejce je povinen informovat o tom Zákazníka, který Prodejci sdělí, zda souhlasí s částečným přijetím a plněním Objednávky či nikoliv. Nesouhlasí-li Zákazník s částečným přijetím a plněním Objednávky, Objednávka jako celek zaniká a kupní smlouva se ruší od počátku. Sdělí-li Zákazník Prodejci, že souhlasí s částečným přijetím a plněním Objednávky, dojde k uzavření kupní smlouvy pouze v rozsahu potvrzených Produktů. Kupní smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem je uzavírána standardně v českém jazyce, případné další jazykové mutace je možné uzavřít v závislosti na jazykových mutacích apart.cz.

 7. Nedojde-li k potvrzení Objednávky Prodejcem (např. z důvodů nedostupnosti Produktu) anebo Prodejce není schopen Objednávku splnit (např. z důvodů nepředvídatelných okolností), Prodejce bez zbytečného odkladu informuje Zákazníka a vrátí mu obdrženou peněžní částku nebo poskytne Zákazníkovi náhradní plnění ve stejné hodnotě, a to se souhlasem a dle výběru Zákazníka.

 8. Zákazník může v internetovém obchodě Apart.cz nakupovat prostřednictvím mobilní aplikace ADC, která je dostupná zdarma v App Store a Google Play pro mobilní zařízení s podporou operačních systémů iOS a Android. Prostřednictvím mobilní aplikace ADC je možné zejména procházet sortiment internetového obchodu Apart.cz, přistupovat ke svému účtu, zadávat objednávky a spravovat je, jakož i využívat další funkce podrobně uvedené v Pravidlech užívání mobilní aplikace ADC.

Článek 4. Platba

 1. Platby Zákazník zasílá na uvedené číslo bankovního účtu nebo pomocí elektronické platby zajišťované specializovanou platební institucí, s níž má Prodejce uzavřenou odpovídající smlouvu. Prodejce rovněž umožňuje platbu na dobírku.

 2. Při volbě platby platební kartou s funkcí internetových plateb nebo bankovních převodů bude Zákazník přesměrován na internetovou stránku umožňující elektronickou platbu, např. stránku příslušné banky pro přihlášení Zákazníka nebo platební bránu. Nebude-li platba za Produkt provedena do 7 dní ode dne doručení přijetí Objednávky, bude Objednávka Zákazníka stornována, přičemž neuhrazení platby v uvedené lhůtě je považováno za odstoupení Zákazníka od uzavřené kupní smlouvy.

 3. Cena Produktu, uvedená v jeho specifikaci na apart.cz, zahrnuje DPH a všechny zákonné poplatky. Cena nezahrnuje poštovné a případné další dodací náklady, jejichž výše je určována samostatně.

 4. Realizovaný nákup Produktu je potvrzen vystavením účetního dokladu Prodejcem. Zákazník souhlasí s tím, aby mu byly na e-mailovou adresu, kterou uvedl při Registraci a/nebo v rámci Objednávky, elektronicky zasílány účetní doklady, zejména faktury s přílohami, včetně opravných faktur. Historie jednotlivých Objednávek a kupních smluv je rovněž dostupná v rámci účtu Zákazníka na apart.cz, provedl-li Zákazník registraci v rámci apart.cz.

 5. Zákazník může využívat slevy podle zásad popsaných na apart.cz. Získané slevy může Zákazník využít výhradně na nákup Produktů, na které se slevy vztahují. Výše slevy snižuje cenu, kterou Zákazník za Produkt zaplatí. Slevy lze spojovat pouze tehdy, je-li to u nich výslovně uvedeno. Slevy nejsou převoditelné a nelze je vyměňovat za peněžní částky nebo jiné služby.

Článek 5. Dodávka Produktů

 1. Místem plnění kupní smlouvy je místo, v němž bude Produkt předán Zákazníkovi (v případě pochybností se jedná o místo, v němž by měl být Produkt předán podle pokynů Zákazníka).

 2. Prodejce informuje Zákazníka o dodacích nákladech na apart.cz a ve shrnutí Objednávky předtím, než ji Zákazník odešle.

 3. Termín dodání objednaných Produktů je uveden ve shrnutí Objednávky. Uvedený termín dodání zahrnuje pracovní dny. Dodací lhůta nesmí být delší než 30 dnů. Pokud Zákazník nakoupil více Produktů v rámci jedné Objednávky, přičemž tyto Produkty mají jiný termín dodání, budou Produkty dodány společně po zkompletování celé Objednávky, to znamená v nejzazším možném společném termínu ze všech uvedených termínů dodání jednotlivých Produktů.

 4. Produkty jsou zasílány a doručovány primárně na území České republiky a případně do zemí, které Prodejce uvedl na apart.cz a stanovil pro ně zvláštní náklady na doručení. Bude-li mít Prodejce takovou možnost, může na základě zvláštní dohody se Zákazníkem zaslat Produkty rovněž do jiných zemí než uvedených na apart.cz.

 5. Produkty jsou dodávány specializovanými přepravci, jejichž seznam, včetně příslušných podmínek pro poskytování služeb, podle nichž daný přepravce dodává zboží, je dostupný na internetových stránkách apart.cz. Prodejce oznámí Zákazníkovi podrobnosti zásilky, zejména informace ohledně přepravce dodávajícího zásilku, včetně odkazu na sledování zásilky zaslaného elektronickou poštou, umožňuje-li příslušný přepravce takové sledování.

 6. Zákazník je povinen zkontrolovat stav Produktu nebo, je-li to problematické, stav zásilky (obalu) okamžitě po dodání zásilky. Zjistí-li jakákoliv poškození, která mohla vzniknout při přepravě, je Zákazník povinen informovat Prodejce.

 7. Prodejce neodpovídá za nedodání Produktu z příčin vzniklých na straně Zákazníka, např. v souvislosti s uvedením nesprávné nebo neúplné dodací adresy znemožňující doručení zásilky. V takovém případě Prodejce oznámí Zákazníkovi neúspěšný pokus o doručení Produktu.

Článek 6. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je prodávající. Zpracování osobních údajů uživatelů a Zákazníků probíhá v souladu s platnými právními předpisy, mimo jiné na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a ochranu soukromí uživatelů a kupujících prodávajícím jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici v záložce "Zásady ochrany osobních údajů" na webových stránkách obchodu a na adrese https://www.apart.cz/svet/spolecnost/zasady-ochrany-soukromi.

Článek 7. Reklamační řízení a práva z vadného plnění

 1. Zákazník může u Prodejce podat reklamaci Produktu, neodpovídá-li Produkt uzavřené kupní smlouvě nebo obsahuje-li vady. Zákazník může rovněž vůči Prodejci uplatnit reklamaci, je-li jednání Prodejce nesprávné nebo v rozporu s ustanoveními Obchodních podmínek.

 2. Je-li Zákazník spotřebitelem, může vytknout vadu, která se na Produktu projeví v době dvou let od převzetí, není li sjednáno jinak či nevyplývá-li jinak ze záručních podmínek Prodejce; vytkl-li Zákazník Prodejci vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže Produkt užívat. Prodejce zejména odpovídá Zákazníkovi, že v okamžiku převzetí:

  1. Produkt odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

  2. je Produkt vhodný k účelu, pro který ho Zákazník požaduje a s nímž Prodejce souhlasil;

  3. je Produkt dodán s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

 3. Neupozorní-li zvlášť Prodejce Zákazníka před uzavřením kupní smlouvy, že se některá vlastnost Produktu liší, a Zákazník s tím neprojeví výslovný souhlas, odpovídá Prodejce Zákazníkovi dále, že vedle ujednaných vlastností ve smyslu článku 7.2 že Produkt:

  1. je vhodný k účelu, k němuž se Produkt tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;

  2. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Produktu téhož druhu, které může Zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodejcem nebo jinou osobou ve smluvním řetězci Prodejce, zejména reklamou nebo označením. Veřejným prohlášením podle předchozí věty není Prodejce vázán, pokud prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

  3. je dodán s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které může Zákazník í rozumně očekávat; a

  4. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodejce Zákazníkovi poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

  Projeví-li se vada Produktu v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Produktu vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kterou Zákazník nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 4. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 5. Vadou Produktu není opotřebení Produktu způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 6. Ustanovení uvedená v tomto článku 7 těchto Obchodních podmínek se nepoužijí, pokud u zboží:

  1. vada existovala již v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

  2. vada byla způsobena Zákazníkem a vznikla neodbornou manipulací nebo ošetřením Produktu;

  3. vada byla způsobena nadměrným zatěžováním nebo použitím v jiných než Produktu odpovídajícím přiměřeným podmínkám;

  4. vada byla způsobena Zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním nebo nesprávnou údržbou v rozporu s pokyny Prodejce a výrobce či jiným zásahem Zákazníka nebo mechanickým poškozením; nebo

  5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodejce.

 7. Zákazník je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Produkt prohlédnout a mohl vadu při dostatečné péči zjistit, a to buď označením vady, nebo oznámením, jak se projevuje; v opačném případě mu nemusí být právo z vadného plnění přiznáno.

 8. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo uplatnit reklamaci u Prodejce, u kterého byl Produkt zakoupen, a to v jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných Produktů, případně i v jeho sídle, preferovaně však elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na internetové stránce apart.cz nebo formou elektronické pošty nebo písemně na adresu Prodejce; je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodejce či v místě pro Zákazníka bližším, Zákazník vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

 9. Pro snadné a rychlé zpracování by měla reklamace obsahovat: jméno a příjmení, kontaktní údaje (nahlášené na apart.cz), specifikaci Objednávky, jíž se reklamace týká, nebo jiných okolností odůvodňujících reklamaci a rovněž konkrétní žádost Zákazníka související s podávanou reklamací. Týká-li se reklamace Produktu, je třeba spolu s podáním reklamace předložit Produkt, na který se reklamace vztahuje.

 10. Vyžadují-li údaje nebo informace uvedené v reklamaci doplnění, požádá Prodejce před projednáním reklamace Zákazníka o její konkrétní doplnění.

 11. Prodejce je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Zákazník v pozici spotřebitele o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Zákazník obdrží informaci o způsobu projednání reklamace podle svého výběru (např. elektronickou cestou na adresu, kterou uvedl při registraci, nebo písemně). Pokud Prodejce ve stanovené době reklamaci nevyřídí a neinformuje o způsobu jejího vyřízení Zákazníka, je Zákazník v postavení spotřebitele oprávněn od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 13. Prodejce je povinen vydat Zákaznikovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 14. V případě vady Produktu, má Zákazník v pozici spotřebitele práva z vadného plnění v souladu s právními předpisy České republiky. Má-li Produkt vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Produktu bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka.

 15. Prodejce může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady.

 16. Prodejce odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který Zákazník Produkt koupil.

 17. K odstranění vady převezme Prodejce Produkt na vlastní náklady.

 18. Nepřevezme-li Zákazník Produkt v přiměřené době poté, co jej Prodejce vyrozuměl o možnosti Produkt po opravě převzít, náleží Prodejci úplata za uskladnění; neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

 19. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

  1. Prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s články 7.14 a 7.15;

  2. se vada projeví opakovaně;

  3. je vada podstatným porušením smlouvy; nebo

  4. je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

 20. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Produktu bez vady a vadného Produktu, kterou Zákazník obdržel.

 21. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 22. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, Prodejce vrátí Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Produkt nebo co mu Zákazník prokáže, že Produkt odeslal.

 23. Prodejce není povinen převzít jakékoliv vrácené zásilky na dobírku.

 24. Zákazník má možnost odvolat se proti rozhodnutí Prodejce ve věci reklamačního řízení u vedoucího zákaznického servisu apart.cz.

 25. V případě vrácení ceny bude vrácena částka, kterou zákazník zaplatil, a. analogicky podle způsobu platby za Produkt, který byl Zákazníkem při nákupu zvolen.

 26. V případě, že dojde mezi Prodejcem a Zákazníkem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník v pozici spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Zákazník v pozici spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 27. Zákazník nabývající produkt za účelem, který přímo souvisí s jeho profesní činností nebo podnikáním (tj. Zákazník, který není v pozici spotřebitele), má právo podat reklamaci v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, přičemž odpovědnost Prodejce za fyzické vady Produktů je omezena na právo Zákazníka z vadného plnění ve formě odstranění vady nebo výměnu Produktu. Prodejce dle svého výběru vadu Produktu okamžitě odstraní, respektive vymění vadný Produkt za Produkt bez vad. Prodejce může rovněž od kupní smlouvy odstoupit a vrátit Zákazníkovi částku zaplacenou za vadný Produkt. V ostatních případech je odpovědnost Prodejce za vady Produktů u Zákazníků, kteří nejsou v pozici spotřebiteli, vyloučena.

Článek 8. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Bez ohledu na lhůty stanovené aplikovatelnými právními předpisy, Zákazník v pozici spotřebitele může bez uvedení důvodu od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě sto (100) dní ode dne převzetí Produktu.

 2. Zákazník v pozici spotřebitele může od kupní smlouvy odstoupit prostřednictvím jakéhokoli jednoznačného prohlášení učiněného vůči Prodejci (mimo jiné doručeného na adresu sídla, resp. provozovny Prodejce, na adresu elektronické pošty Prodejce uvedenou ve formuláři, telefonicky na kontaktní linku Prodejce či prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách apart.cz). Pro odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník také využít vzor formuláře odstoupení od kupní smlouvy, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Zákazník, který není v pozici spotřebitele, může od kupní smlouvy odstoupit z důvodů stanovených příslušnými právními předpisy.

 3. Zakoupil-li Zákazník v rámci jedné Objednávky více než jeden Produkt, může se odstoupení týkat všech Produktů nebo pouze části Zákazníkem vybraných Produktů, a to pod podmínkou, že u Produktu prodávaného jako komplet, sada nebo balíček je odstoupení možné pouze u celého kompletu, sady nebo balíčku.

 4. Při odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva na Produkt (komplet, sadu nebo balíček), od které zakoupení Zákazník odstoupil, ruší od počátku a je považována za neuzavřenou. Zákazník je v takovém případě povinen Prodejci zaslat nebo předat Produkt, který Zákazník obdržel od Prodejce, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení. Náklady na vrácení Produktu Prodejci nese Zákazník.

 5. Při účinném odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodejce peněžní prostředky, tj. placené cenu Produktu, včetně nákladů na dodání Produktu, přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem analogicky podle způsobu platby zvoleného Zákazníkem. Jestliže Zákazník v pozici spotřebitele zvolil při nákupu jiný, než nejlevnější způsob dodání Produktu, který Prodejce nabízí, vrátí Prodejce Zákazníkovi v pozici spotřebitele náklady na dodání Produktu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Produktu. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než obdrží Produkt, nebo než mu Zákazník v pozici spotřebitele prokáže, že Produkt odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 6. Zákazík odpovídá za snížení hodnoty Produktu v případě, že s Produktem zacházel jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Produktu, a snížení hodnoty Produktu vzniklo v důsledku takového nakládání. Pokud Prodejce zjistí, že došlo k opotřebení nebo poškození Produktu z důvodů na straně Zákazníka, má právo při odstoupení od smlouvy Zákazníkem vrátit peněžní prostředky dle článku 8.5 Obchodních podmínek ponížené o částku odpovídající takovému snížení hodnoty Produktu.

 7. V případě nedodržení termínů pro odstoupení od kupní smlouvy stanovených v tomto článku zašle Prodejce Zákazníkovi v pozici spotřebitele vrácený Produkt zpět na jeho náklady.

 8. Právo na odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkovi v pozici spotřebitele nevzniká v případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména v případě, kdy je objednaný Produkt jedinečný, tj. předmětem plnění je věc upravená dle přání a specifikace Zákazníka v pozici spotřebitele (např. Produkty obsahující gravírování).

 9. Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit také v případě kdy je Prodejce v prodlení s předáním Produktu k přepravě za účelem jeho doručení Zákazníkovi, přičemž svou povinnost předat Produkt k přepravě nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené Zákazníkem. Zákazník je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i bez dodatečné lhůty, a to v případě, kdy Prodejce předat Produkt odmítne, nebo Zákazník při uzavření kupní smlouvy Prodejci sdělí, že je dodání v určitý čas nezbytné. Prodejce v návaznosti na odstoupení Zákazníka podle tohoto článku vrátí Zákazníkovi bez zbytečného odkladu všechna peněžitá plnění, která Zákazník podle kupní smlouvy uhradil.

Článek 9. Závěrečná ustanovení

 1. Prodejce si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny těchto Obchodních podmínek. Prodejce bude o případných změnách těchto Obchodních podmínek informovat prostřednictvím apart.cz a zaregistrovaným Zákazníkům zašle na e-mailovou adresu přiřazenou k jejich účtu oznámení o změně Obchodních podmínek (včetně textu Obchodních podmínek ve formátu PDF). Změna Obchodních podmínek nabývá platnosti ode dne uvedeného v její změně, ne však dříve než 7 dní ode dne jejího vyhlášení Prodejcem; změny technického a informačního charakteru nebo takové, které nemají negativní vliv na pozici Zákazníků, mohou být provedeny v kratším termínu. Pro Zákazníky, kteří zaslali Objednávky před nabytím platnosti nových Obchodních podmínek, platí dosavadní Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky jsou závazné pro zaregistrovaného Zákazníka, který nevypoví smlouvu o vedení účtu na apart.cz (nezruší Účet podle zásad uvedených v článku 2 odst. 11 těchto Obchodních podmínek) před datem nabytí platnosti změněných Obchodních podmínek.

 2. Je zakázáno, aby Zákazníci používali grafické prvky (včetně loga „Apart“), uspořádání a vzhled internetových stránek apart.cz (tzv. layout) a rovněž další práva duševního vlastnictví bez výslovného písemného souhlasu Prodejce.

 3. Tyto Obchodní podmínky nesmí být interpretovány tak, že by jejich cílem bylo jakékoliv vyloučení nebo omezení odpovědnosti, jejíž vyloučení nebo omezení není přípustné na základě aplikovatelných právních předpisů.

 4. Tyto Obchodní podmínky a kupní smlouvy, uzavřené na jejich základě, se řídí právním řádem České republiky.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VYUŽITÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VZTAHUJÍCÍ SE NA ZÁKAZNÍKY V POZICI SPOTŘEBITELE
(TÝKA SE POUZE INTERNETOVÉHO OBCHODU)

VZOR FORMULÁŘE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář vyplňte a pošlete pouze v případě vašeho zájmu o odstoupení od kupní smlouvy)

 • Příjemce: E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., se sídlem na adrese Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, e-mail: info@apart.cz, tel.: +420 573 500 500

 • Já/My (*) Vám tímto oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy na následující zboží (*) / smlouvy o poskytování následujících služeb (*):

 • Číslo objednávky:

 • Datum uzavření smlouvy (*) / datum obdržení (*)

 • Způsob vrácení platby:
  (např. číslo bankovního účtu)

 • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 • Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 • Podpis spotřebitele/Podpisy spotřebitelů:
  (pouze je-li formulář zasílán v papírové verzi)

 • Datum

(*) – nehodící se škrtněte