Oznamování protiprávního nebo neetického jednání

APART Czech Republic s.r.o. („Společnost“) je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné a jsme připraveni mu předcházet. Společnost v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) vytvořila interní oznamovací systém postavený na důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

Podat oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému mohou všechny osoby vykonávající činnost pro Společnost ať už jako její zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, společníci a členové orgánů Společnost a smluvní partneři Společnost. Oznamovatelům jsou garantována práva vyplývající ze Zákona, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému učinit?

Online oznámení

Použijte formulář pro oznámení dostupný na: https://apartcz.whistlelink.com/

Osobní oznámení

Společnost jmenovala:

  • externí příslušné osoby s právním vzděláním a zkušenostmi v oblasti whistleblowingu a interního šetření ze společnosti FairData Professionals a.s., se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČO: 061 49 961.

Výkon funkce příslušné osoby zajišťují:
Mgr. Diana Gregová
Mgr. Lívia Djukić

Příslušné osoby můžete kontaktovat prostřednictvím telefonního čísla + 420 226 288 363 nebo na e-mailu wbo@fairdata.cz za účelem sjednání osobní schůzky pro osobní oznámení.

  • příslušnou osobu ze skupiny Apart:

Sebastian Michał Bellitzay, tel.: +48 503 058 270, e-mail: sebastian.bellitzay@apart.pl.

Externí oznamovací systém

Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR, viz: https://oznamovatel.justice.cz.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence mají přístup v případě oznámeních podaných prostřednictvím interního oznamovacího systému pouze příslušné osoby.