PRAVIDLA AKCE

„Připojte se k ADC a získejte bonusové body!“

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) spotřebitelské akce „Připojte se k ADC a získejte bonusové body!“ („Akce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.
 2. Pořadatelem Akce je společnost Apart Czech Republic s.r.o., se sídlem Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO: 241 88 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76081 („Pořadatel“).
 3. Akce se vztahuje na veškeré zboží nabízené Pořadatelem v prodejnách Apart nebo v internetovém obchodě Apart.cz („Produkty“).
 4. Akce bude probíhat od 01.04.2021 0:00:00 hod. do 31.01.2022 23:59:59 hod. („Doba konání Akce“) na území České republiky v internetovém obchodě Apart.cz nebo v kamenných obchodech dle jejich aktuální otevírací doby („Místo konání Akce“).
 5. Tato Pravidla budou během Doby konání Akce k dispozici v kamenných obchodech Apart a na e-shopu Apart.cz na webových stránkách https://www.apart.cz/svet/online-obchod/obchodni-podminky.

 

II. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Akce je určena fyzickým osobám starším 18 let, které se během Doby konání Akce stanou členy programu Apart Diamond Club dle pravidel programu Apart Diamond Club, dostupných na https://www.apart.cz/svet/adc/pravidla-programu-apart-diamond-club („Program“), mají doručovací adresu na území České republiky, udělí souhlas s těmito Pravidly a splnily další podmínky popsané v těchto Pravidlech („Účastník“). 
 2. Účast na Akci je zcela dobrovolná. 
 3. Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, případně agentur zapojených do propagace Akce, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 4. Souhlas s těmito Pravidly je nezbytnou podmínkou účasti v Akci.
 5. Dodržování těchto Pravidel ze strany Účastníků bude možné ověřit pomocí technických prostředků, které má k dispozici Pořadatel, který si vyhrazuje právo provést takové ověření, pokud je považuje za nezbytné. Nedodržení těchto Pravidel ze strany Účastníka bude mít za následek automatické zrušení jeho účasti v Akci. Stejně tak jakékoli nepravdivé prohlášení, podvodné jednání nebo poskytnutí nepravdivých údajů či porušení práv třetích osob povede k okamžitému vyloučení Účastníka a případně k povinnosti vrátit Body (jak jsou definovány dále v bodě III 2), pokud již byly uděleny.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit kteréhokoliv Účastníka, který (i) manipuluje s Akcí nebo ovlivňuje průběh Akce, (ii) porušuje kteroukoli z podmínek těchto Pravidel; a / nebo (iii) poškozuje, vyhrožuje nebo obtěžuje kteréhokoli jiného Účastníka nebo třetí stranu.
 7. Pořadatel přijme nestranná rozhodnutí nezbytná k řešení sporů a konfliktů, které vzniknou v rámci Akce, tak, aby nepřiměřeně nepoškodil Účastníky.

 

 

III. MECHANIKA AKCE

 1. Účastník se do Akce zapojí tak, že se během Doby konání Akce stane členem Programu a zakoupí Produkty v prodejně Apart nebo v internetovém obchodě Apart.cz.
 2. Účastníci získají v rámci Akce 500 bonusových bodů („Body“), a to stažením mobilní aplikace Apart Diamond Club a zaregistrováním se, nebo zaregistrováním se do Programu prostřednictvím webových stránek apart.cz. 
 3. Zákazník, který je již před Dobou konání Akce členem Programu, nezíská 500 bonusových bodů, které se udělují výlučně Účastníkům, kteří se stanou členem Programu v Době konání Akce, ale může využívat výhod Programu dle pravidel Programu dostupných na https://www.apart.cz/svet/adc/pravidla-programu-apart-diamond-club.
 4. Účastníci nemají nárok na výměnu Bodů za hotovost či jiné plnění v odpovídající hodnotě. Nárok na Body nelze převést na jinou osobu.
 5. Pořadatel má právo odmítnout poskytnutí Bodů v případě uskutečnění nákupu po Době konání Akce, jakož i v případě porušení těchto Pravidel.

 

IV. ODPOVĚDNOST POŘADATELE

 1. Bez jakéhokoli omezení práv spotřebitelů zaručených příslušnými právními předpisy Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo zpoždění jakékoli účasti, za jakékoli přerušení, dočasnou nedostupnost nebo nedostatek kontinuity provozu, problém s přenosem či ztrátou informací, podvody, poškození telekomunikační sítě, problémy s fungováním softwaru, selhání přístupu, komunikace nebo reakce či pozměnění Akce v důsledku technických problémů nebo jinak mimo kontrolu Pořadatele či které jsou přičitatelné provozovatelům sítí, poskytovatelům zprostředkovatelských služeb nebo třetí straně.
 2. Účastníci zprošťují Pořadatele v nejširší možné a právem umožněné míře jakékoliv odpovědnosti, přičemž žádným způsobem neomezují svá práva spotřebitele.

 

V. STÍŽNOSTI

 1. Webové stránky www.apart.cz a profily Pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram nejsou otevřeným kanálem pro dotazy nebo stížnosti týkající se Akce nebo Pořadatele. V případě potřeby mohou Účastníci podat stížnost písemně na adresu sídla Pořadatele, případně na e-mailovou adresu info@apart.cz. V záhlaví nebo předmětu stížnosti musí být uveden odkaz na tuto Akci uvedením „Připojte se k ADC a získejte bonusové body!“ a stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu Účastníka a také konkrétní důvod stížnosti, včetně přiložení čitelné kopie nákupního dokladu za nákup Produktů, na které měl Účastník nárok účastnit se Akce.
 2. Stížnosti budou posouzeny Pořadatelem. Rozhodnutí o stížnosti vydané Pořadatelem je konečné a závazné.
 3. Stížnosti budou vyřízeny do čtrnácti (14) pracovních dnů od data přijetí stížnosti. Účastníci budou o výsledku informováni stejnými komunikačními prostředky (poštovními nebo elektronickými), kterými stížnost podali.

 

VI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. 
 2. Vztahy, které nejsou upraveny v těchto Pravidlech, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
 3. Případné zpracování osobních údajů Účastníků se bude řídit Politikou soukromí ve skupině Apart dostupnou na https://www.apart.cz/svet/spolecnost/zasady-ochrany-soukromi a pravidly Programu dostupnými na https://www.apart.cz/svet/adc/pravidla-programu-apart-diamond-club
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Akce či Akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Akce bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na webových stránkách www.apart.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky.
 5. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 
 6. Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.