PODMÍNKY REZERVACE PRODUKTŮ

I. DEFINICE

Pojmy použité v těchto Podmínkách rezervace produktů mají následující význam:

 1. Rezervační údaje – osobní údaje v podobě jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla, které Rezervující dobrovolně uvedl v procesu Rezervace a které Poskytovatel služeb řádně shromažďuje a zpracovává pro účely Rezervace;
 2. Pracovní den – – každý den od pondělí do soboty, s výjimkou neděle a ostatních svátků;
 3. Služba Rezervace/Rezervace – elektronická služba poskytovaná Poskytovatelem služby v Internetovém obchodě, a to formou zprostředkování mezi Rezervujícím a Prodávajícím, při dočasném vyloučení Produktů běžně dostupných v nabídce v Kamenných prodejnách ve prospěch Rezervujícího, který hodlá Produkt v Kamenné prodejně zakoupit, v rámci níž Poskytovatel služby:
  1. poskytuje Rezervujícímu informace o dostupnosti Produktů v rámci sortimentu Kamenné prodejny;
  2. přijímá Rezervace Produktů od Rezervujícího;
  3. předává přijaté Rezervace příslušným Kamenným prodejnám;
 4. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 5. Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
 6. Poskytovatel služby/správce – E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem na adrese Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Poznani – Nowe Miasto i Wilda, VIII. Hospodářské oddělení soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000441930, polské DIČ: 9721241916, e-mail: info@apart.cz, tel.: +420 573 500 500;
 7. Prodávající – APART Czech Republic s.r.o., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO: 24188301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76081;
 8. Skupina Apart – – Poskytovatel služeb, Prodávající a další subjekty spojené s Poskytovatelem služeb, tj: R2 Center sp. Z o.o., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem na adrese Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, KRS 0000131449, E-R2 sp. O.o., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem na adrese Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Polská republika, KRS 0000447204, R2 Investment Sp. Z o.o. S.K.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem na adrese Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Polská republika, KRS 0000441485, R2 Investment Sp. Z o.o., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem na adrese Stara Droga 3, 62-002 Suchy Las, Polská republika, KRS 0000356184 a APART Czech Republic s.r.o., společnost založená existující podle českého práva, IČO: 24188301, se sídlem na adrese Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, Česká republika;
 9. Spotřebitel – – podle § 419 Občanského zákoníku je spotřebitelem fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;
 10. Podnikatel – – podle § 420 Občanského zákoníku je podnikatelem fyzická osoba či právnická osoba, která provozuje podnikatelskou nebo výdělečnou činnost na vlastní účet a odpovědnost, živnostenských nebo obdobným způsobem, se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku;
 11. Rezervující – – (1) plně svéprávná fyzická osoba a v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy též fyzická osoba s omezenou svéprávností nebo (2) právnická osoba, která uzavírá Rezervaci;
 12. Podmínky rezervace produktů - tyto podmínky spolu se všemi přílohami a dodatky, které na ně výslovně odkazují a které tvoří jejich nedílnou součást;
 13. Internetový obchod - internetový obchod provozovaný Poskytovatelem služeb pod doménou www.apart.cz, prostřednictvím kterého lze provádět Rezervace;
 14. Kamenné prodejny - maloobchodní prodejny Prodávajícího nacházející se v Česku; seznam prodejen najdete na webových stránkách Internetového obchodu pod záložkou www.apart.cz/svet/prodejny;
 15. Produkt - - produkt uvedený v Internetovém obchodě s možností Rezervace Produktu v Kamenné prodejně za podmínek uvedených v Podmínkách rezervace produktů;
 16. Elektronická služba - poskytování Služby Rezervace elektronickými prostředky prostřednictvím realizace dané služby poskytované bez současné přítomnosti stran (na dálku), prostřednictvím přenosu dat na individuální žádost Rezervujícího, předávaných a přijímaných prostřednictvím elektronických zařízení pro zpracování dat, včetně digitální komprese, a ukládání dat, která jsou v plném rozsahu přenášena, přijímána nebo vysílána prostřednictvím telekomunikační sítě.

II. OBECNÉ INFORMACE

 1. Tyto Podmínky rezervace produktů definují pravidla pro poskytování doplňkové Služby Rezervace Produktů Poskytovatelem služeb v rámci Internetového obchodu. Podmínky rezervace produktů jsou určeny jak Spotřebitelům, tak Podnikatelům využívajícím Internetový obchod.
 2. Za podmínek stanovených v těchto Podmínkách rezervace produktů se uzavírá pouze rezervační smlouva (Služba Rezervace). Nákup Produktů v Internetovém obchodě Poskytovatele služeb a používání Internetového obchodu se provádí podle pravidel definovaných v Obchodních podmínkách internetového obchodu Apart.cz, které jsou k dispozici na adrese www.apart.cz/svet/online-obchod/obchodni-podminky. Ceny a akce uvedené v Internetovém obchodě se týkají Produktů v Internetovém obchodě. Cena Produktu platná v Kamenné prodejně je uvedena v Rezervaci. Informace o aktuálních akcích v Kamenných prodejnách získáte u Prodejce v Kamenné prodejně.
 3. Kupní smlouva na vybraný Produkt je mezi Rezervujícím a Prodávajícím uzavřena při převzetí vybraného Produktu v Kamenné prodejně, tedy nejedná se o kupní smlouvu uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní prostory a Spotřebitel není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku. Platba za Produkt se provádí v Kamenné prodejně.
 4. Správcem osobních údajů je Poskytovatel služeb. Zpracování osobních údajů Rezervujícího probíhá v souladu s platnými právními předpisy, mimo jiné na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobná pravidla zpracování osobních údajů a ochrany soukromí Rezervujícího jsou uvedena v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici v záložce „Zásady ochrany osobních údajů“ na webových stránkách Internetového obchodu na adrese www.apart.cz/svet/spolecnost/zasady-ochrany-soukromi.
 5. Pro využití Rezervace je nutné, aby měl Rezervující aktivní mobilní telefonní číslo a elektronickou poštovní adresu (e-mail). Aby Rezervující mohl dostávat oznámení o Rezervaci Produktu prostřednictvím SMS zpráv, je nutné, aby měl Rezervující mobilní telefonní číslo v české číselné zóně.
 6. Pro provedení Rezervace není nutná registrace, je však nutné uvést jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu Rezervujícího.
 7. Za Rezervaci Produktů se neúčtují žádné poplatky.
 8. Poskytovatel služeb prohlašuje, že veřejná povaha internetu a využívání Elektronických služeb může být spojeno s rizikem získání a pozměňování údajů Rezervujícího neoprávněnými osobami, proto by Rezervující měl používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik. Zejména používat antivirový software a software na ochranu identity při používání internetu. Poskytovatel služeb nepožaduje, aby mu Rezervující sdělil heslo v jakékoli formě.

III. PODMÍNKY REZERVACE

 1. Informace o možnosti Rezervace není nabídkou ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku, je pouze výzvou k uzavření smlouvy. Provedení Rezervace Rezervujícím nepředstavuje přijetí nabídky na uzavření smlouvy o prodeji Produktu a není pro Rezervujícího závazné. Rezervující může kdykoli zrušit Rezervaci bez udání důvodu, a to až do uplynutí doby platnosti Rezervace uvedené v bodě III.3 těchto Podmínek rezervace produktů. Rezervující může zrušit Rezervaci tak, že kontaktuje oddělení služeb zákazníkům na aktuálním telefonním čísle uvedeném v Internetovém obchodě v části „Kontakt“ na webové stráncewww.apart.cz/svet/online-obchod/kontakt nebo na emailové adrese: info@apart.cz.
 2. Podmínkou pro využití Rezervace Produktu je přečtení těchto Podmínek rezervace produktů a jejich přijetí před provedením Rezervace.
 3. Rezervace znamená, že rezervovaný Produkt bude pro Rezervujícího v Kamenné prodejně, kterou si Rezervující vybral, rezervován, tj. bude vyřazen z prodejní nabídky pro ostatní zákazníky po dobu 24 hodin od okamžiku provedení Rezervace. Po uplynutí uvedených 24 hodin Rezervace zaniká a Produkt bude opět k dispozici pro běžný prodej. Pokud termín Rezervace připadne na neděli nebo jiný zákonem stanovený svátek, prodlužuje se termín Rezervace na první pracovní den následující po neděli či svátku až do doby odpovídající původnímu konečnému času Rezervace
 4. Poskytovatel služeb upozorňuje, že v Internetovém obchodě může být k dispozici takový Produkt, který není k dispozici v Kamenných prodejnách, a rovněž v Kamenných prodejnách může být k dispozici Produkt, který není k dispozici v Internetovém obchodě. Služba Rezervace se vztahuje pouze na Produkty s možností Rezervace na Internetových stránkách, tj. ve formě aktivního tlačítka Rezervace.
 5. Cena Produktu uvedená v souvislosti s Rezervací je cenou rezervovaného Produktu v Kamenné prodejně, za kterou může Rezervující zakoupit rezervovaný Produkt v Kamenné prodejně uvedené v Rezervaci. Pokud je v okamžiku uzavření kupní smlouvy cena Produktu v Kamenné prodejně nižší než cena uvedená v Rezervaci, platí cena nižší.
 6. Pro provedení Rezervace je nutné:
  1. přejít na webové stránky www.apart.cz;
  2. vybrat Produkt, který chce Rezervující rezervovat, a kliknout na „Zkontrolujte dostupnost na prodejně”;
  3. vybrat město nebo prodejní místo, kde má být Produkt rezervován – Kamennou prodejnu;
  4. kliknout na tlačítko „REZERVOVAT”, které se nachází vedle Produktu dostupného v Kamenné prodejně, kde má být Produkt pro Rezervujícího rezervován; pokud je Produkt dostupný v různých velikostech, je třeba kliknout na funkci „REZERVOVAT” vedle příslušné velikosti;
  5. zadat Rezervační údaje;
  6. kliknout na odkaz na Podmínky rezervace produktu, přečíst si je a zaškrtnutnout interaktivní políčko – přijmout je; a
  7. kliknout na tlačítko „REZERVOVAT”.
 7. Po úspěšném dokončení postupu uvedeného v bodě III.7 zašle Poskytovatel služeb na emailovou adresu, kterou Rezervující dříve uvedl e-mail, který bude obsahovat prohlášení, že Rezervace byla přijata. Potvrzení o přijetí Rezervace neznamená, že byl Produkt rezervován. Produkt je rezervován až poté, co Rezervující obdrží od Poskytovatele služeb další potvrzující email, že Produkt byl rezervován a že si jej může v určeném čase vyzvednout v Kamenné prodejně.
 8. Pokud není možné provést Rezervaci z důvodu nedostupnosti Produktu ve zvolené Kamenné prodejně, bude Rezervující neprodleně informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou Rezervujícím nebo telefonicky na číslo uvedené Rezervujícím. V takovém případě může Poskytovatel služeb, pokud je to možné, navrhnout Rezervaci v jiné Kamenné prodejně, kde je Produkt k dispozici, nebo zpřístupnit Produkt v pozdějším termínu, s čímž může Rezervující souhlasit, nebo od navrhované alternativní Rezervace odstoupit.
 9. V rámci Rezervace lze rezervovat pouze jednu položku Produktu. Poskytovatel služby je oprávněn stanovit vyšší limit počtu jednotek Produktu nebo kategorie Produktů, na které se vztahuje jedna Rezervace. Informace o těchto omezeních jsou k dispozici v Internetovém obchodě vedle Produktu.

IV. STÍŽNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY

REZERVACE

 1. Rezervující může podat stížnost týkající se poskytování Služby Rezervace, a to písemně na adresu Poskytovatele služby, na e-mailovou adresu info@apart.cz nebo jiným zákonem povoleným způsobem.
 2. Poskytovatel služeb posoudí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace a informuje Rezervujícího o přijetí reklamace nebo o důvodech jejího zamítnutí, a to doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu uvedenou Rezervujícím.
 3. Využití reklamačního řízení je dobrovolné a není podmínkou pro uplatnění nároků prostřednictvím soudního řízení.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Na právní vztah upravený těmito Podmínkami rezervace produktů se použijí ustanovení právních předpisů České republiky.
 2. V případech, které nejsou v tomto dokumentu upraveny, se použijí ustanovení Obchodních podmínek internetového obchodu Apart.cz, které jsou k dispozici na adrese www.apart.cz/svet/online-obchod/obchodni-podminky.


Tyto Podmínky rezervace produktů jsou platné od 25.07.2022