PRAVIDLA AKCE
„Black Week”


I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) spotřebitelské akce „Black Week“ („Akce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

 2. Pořadatelem Akce je společnost Eobchodní společnost APART Czech Republic s.r.o., se sídlem Vavrečkova 7074, 760 01 Zlín, IČO: 241 88 301, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, č. vložky 76081 („Pořadatel“).

 3. Akce se vztahuje na veškeré zboží nabízené Pořadatelem v běžných cenách, tj. cenách nepodléhajících slevám a dalším akčním nabídkám ve smyslu článku I.7 těchto Pravidel („Produkty“) v kamenných prodejnách Apart ve smyslu článku I.6 těchto Pravidel.

 4. Dárkové karty, poukázky na šperky nebo jiné obdobné (identifikační) karty jsou z Akce vyloučeny.

 5. Akce bude probíhat od 17.11.2023 do 27.11.2023 dle otevírací doby jednotlivých prodejen Apart s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období („Doba konání Akce“).

 6. Akce bude probíhat ve všech kamenných prodejnách Apart na území České republiky, jejichž seznam je dostupný na webové stránce www.apart.cz („Místo konání Akce“).

 7. Účastník nemůže současně využívat více slev poskytovaných Pořadatelem či jiných akčních nabídek platných v Době konání Akce. V případě, že budou během Doby konání Akce účinné další akční nabídky nebo slevy Pořadatele, vybere si Účastník, kterou akční nabídku nebo slevu chce využít.

 8. Tato Pravidla budou během Doby konání Akce k dispozici v Místě konání Akce, v sídle Pořadatele a na webových stránkách www.apart.cz.


II. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Akce je určena fyzickým osobám starším 18 let, které jsou svéprávné a mají doručovací adresu na území České republiky, jakož i právnickým osobám a dále organizačním jednotkám bez právní osobnosti, které mají sídlo na území České republiky, udělily souhlas s těmito Pravidly a splnily další podmínky popsané v těchto Pravidlech („Účastník“).

 2. Účast na Akci je zcela dobrovolná a bezplatná.

 3. Z Akce jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, případně agentur zapojených do propagace Akce, a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Souhlas s těmito Pravidly je nezbytnou podmínkou účasti v Akci.

 5. Je-li to nezbytné pro účely organizace Akce a ochrany práv ostatních Účastníků k účasti na Akci, má Pořadatel právo provést ověření, aby odstranil případné pochybnosti o totožnosti kupujícího (Účastníka) nebo o souladu chování kupujícího (Účastníka) s těmito Pravidly. Pořadatel může zejména požádat osobu, která provedla nákup (Účastníka), aby do sedmi (7) dnů od data obdržení žádosti poskytla další informace anebo prohlášení týkající se účasti v této Akci.

 6. Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit z účasti na Akci kteréhokoliv Účastníka, zejména pokud tento Účastník (i) porušuje kteroukoli z podmínek těchto Pravidel či (ii) nakupuje v rámci Akce způsobem, který je v rozporu s účelem Akce, například používáním fiktivních osobních údajů nebo osobních údajů třetí osoby bez jejího souhlasu.

 7. Pokud se zjistí, že nákup Produktů byl proveden v rozporu s těmito Pravidly nebo tento nákup Pravidla obcházel, může být osoba, která provedla nákup (Účastník), vyloučena z účasti v Akci a tento nákup bude považován za provedený mimo tuto Akci.


III. MECHANIKA AKCE

 1. Účastník se do Akce zapojí tak, že během Doby konání Akce zakoupí Produkty v Místě konání Akce.

 2. Akce spočívá v poskytnutí slevy Účastníkům na Produkty zakoupené v Místě konání Akce („Sleva“). Sleva představuje výhodu, kterou může Účastník získat, a to ve formě snížení ceny Produktu o stanovené procento Slevy. Hodnota poskytnuté Slevy závisí na počtu zakoupených Produktů v rámci jednoho nákupu. Sleva se počítá z běžné ceny levnějšího, resp. nejlevnějšího Produktu zakoupeného v rámci jednoho nákupu, přičemž má jednorázovou povahu a není předmětem sčítání, tedy nákup například tří (3) Produktů opravňuje ke Slevě pouze na jednom produktu, a to 50% Slevě vypočtené z ceny nejlevnějšího Produktu v nákupu. Kromě Slevy není Účastníkům v rámci Akce poskytována žádná další výhoda či odměna.

 3. Účastník, který v rámci Doby konání Akce zakoupí v Místě konání Akce požadovaný počet Produktů, obdrží jednu (1) Slevu na jeden (1), vždy ten levnější, resp. nejlevnější, ze zakoupených Produktů, a to ve výši stanovené dle následujících pravidel:

  1. při nákupu dvou (2) Produktů – cena jednoho, toho levnějšího, Produktu se sníží výpočtem Slevy ve výši 25 % z běžné ceny tohoto levnějšího Produktu, přičemž druhý Produkt zůstane za běžnou cenu; nebo

  2. při nákupu tří (3) Produktů – cena jednoho, toho nejlevnějšího, Produktu se sníží výpočtem Slevy ve výši 50 % z běžné ceny tohoto nejlevnějšího ze tří zakoupených Produktů, přičemž ostatní dva Produkty zůstanou za běžnou cenu; nebo

  3. při nákupu čtyř (4) nebo více Produktů – cena jednoho, toho nejlevnějšího, Produktu se sníží výpočtem Slevy ve výši 80 % z běžné ceny tohoto nejlevnějšího ze čtyř (či více) zakoupených Produktů, přičemž všechny ostatní Produkty zůstanou za běžnou cenu.

 4. Sleva se vztahuje na běžnou cenu Produktů (včetně všech aplikovatelných daní a poplatků), tj. cenu, která není nadhodnocena nebo snížena jinou slevou v rámci jiných propagačních akcí nebo prodejů.

 5. Pokud je cena dvou nebo více Produktů zakoupených Účastníkem v rámci jedné transakce, na něž by se vztahovala Sleva (jde o nejlevnější Produkty v nákupu), stejná, Sleva se vypočítá pouze u jednoho z těchto Produktů.

 6. Produkt zakoupený Účastníkem za jinou cenu, než je běžná cena, se při určování Slevy nebere v úvahu, a takový Produkt není předmětem Akce.

 7. Účastníci mohou během Doby konání Akce využít Akci opakovaně.

 8. Účastníci nemají nárok na výměnu Slevy za hotovost či jiné plnění v odpovídající hodnotě. Nárok na Slevu nelze převést na jinou osobu.

 9. Pořadatel má právo odmítnout poskytnutí Slevy v případě uskutečnění nákupu po Době konání Akce, jakož i v případě porušení těchto Pravidel.

 10. Produkty zakoupené v rámci Akce v Místě konání Akce nelze v Době konání Akce ani po jejím skončení vrátit ani vyměnit.


IV. ODPOVĚDNOST POŘADATELE

 1. Bez jakéhokoli omezení práv spotřebitelů zaručených příslušnými právními předpisy Pořadatel neodpovídá za ztrátu nebo zpoždění jakékoli účasti, za jakékoli přerušení, dočasnou nedostupnost nebo nedostatek kontinuity provozu, problém s přenosem či ztrátou informací, podvody, poškození telekomunikační sítě, problémy s fungováním softwaru, selhání přístupu, komunikace nebo reakce či pozměnění Akce v důsledku technických problémů nebo jinak mimo kontrolu Pořadatele či které jsou přičitatelné provozovatelům sítí, poskytovatelům zprostředkovatelských služeb nebo třetí straně.

 2. Účastníci zprošťují Pořadatele v nejširší možné a právem umožněné míře jakékoliv odpovědnosti, přičemž žádným způsobem neomezují svá práva spotřebitele.


V. STÍŽNOSTI

 1. Webové stránky www.apart.cz a profily Pořadatele na sociálních sítích Facebook a Instagram nejsou otevřeným kanálem pro dotazy nebo stížnosti týkající se Akce nebo Pořadatele. V případě potřeby mohou Účastníci podat stížnost písemně na adresu sídla Pořadatele, případně na e-mailovou adresu info@apart.cz. V záhlaví nebo předmětu stížnosti musí být uveden odkaz na tuto Akci uvedením „Black Week“ a stížnost musí obsahovat jméno, příjmení a adresu Účastníka a také konkrétní důvod stížnosti.

 2. Stížnosti budou posouzeny Pořadatelem v souladu se zněním těchto Pravidel. Rozhodnutí o stížnosti vydané Pořadatelem je konečné a závazné.

 3. Stížnosti budou vyřízeny do čtrnácti (14) pracovních dnů od data přijetí stížnosti. Účastníci budou o výsledku informováni stejnými komunikačními prostředky (poštovními nebo elektronickými), kterými stížnost podali.


VI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Účastí v Akci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

 2. Vztahy, které nejsou upraveny v těchto Pravidlech, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Akce či Akci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníků vůči Pořadateli. Každá taková změna Pravidel či Akce bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na webových stránkách www.apart.cz. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníky.

 4. Účastník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění Produktů za podmínek uvedených v reklamačním řádu Pořadatele, dostupném v Místě konání Akce, a obecně závazných právních předpisech, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 5. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

 6. Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.