PRAVIDLA AKCE „Zdvojnásobujeme slevy pro zákazníky ADC!”

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátorem marketingové akce nazvané „Zdvojnásobujeme slevy pro zákazníky ADC! („Akce”), je společnost E-R2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna se sídlem: ul. Powstańców Wielkopolskich 91, 62-002 Suchy Las, zapsaná v obchodním rejstříku Vnitrostátního soudního rejstříku vedeného u Obvodního soudu Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII. hospodářského odboru Vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000441930, DIČ: 9721241916 („Organizátor”).
 2. Veškeré kroky spojené s realizací Akce provádí Organizátor.
 3. Akce probíhá v souladu s ustanoveními těchto pravidel („Pravidla“) a platných právních předpisů.
 4. Akce se vztahuje na veškeré nezlevněné zboží v nabídce Organizátora.
 5. Akce probíhá v termínu od 11.05.2020 do 30.06.2020 („doba trvání Akce”).
 6. Akce je určena pro zákazníky e-shopu Apart na webové stránce www.apart.cz, kteří jsou současně účastníky programu Apart Diamond Club („Program”), nebo zákazníky, kteří se nejpozději v den nákupu stanou účastníky Programu ve smyslu pravidel Programu Apart Diamond Club a splní ostatní požadavky těchto Pravidel („Účastníci“). Pravidla programu Apart Diamond Club jsou k dispozici na webové stránce na adrese: www.apart.cz/svet/adc/pravidla-programu-apart-diamond-club.
 7. Účast v Akci je zcela dobrovolná.
 8. Obsah Pravidel je po dobu trvání Akce k dispozici na webové stránce www.apart.cz.

II. ÚČASTNÍCI AKCE

 1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která má plnou svéprávnost a splňuje ostatní podmínky uvedené v Pravidlech.
 2. Z účasti v Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby, které na realizaci Akce spolupracují, a dále zaměstnanci prodejen Apart, jejich manželé a osoby, které jsou s nimi v příbuzenském vztahu prvního stupně v přímé linii.
 3. Akce spočívá v poskytnutí zdvojnásobené slevy těm Účastníkům, kteří během doby trvání Akce jednorázově zakoupí více než jeden produkt v e-shopu Apart pomocí platinové nebo zlaté karty ADC, a dále splní ostatní podmínky uvedené v Pravidlech. Slevy budou zdvojnásobeny, v závislosti na typu karty ADC, kterou Účastník disponuje, dle níže uvedeného seznamu:
  1. Účastník s kartou ADC Gold obdrží slevu ve výši 5 % na jeden produkt, a to vždy ten, který je nejdražší ze všech současně zakoupených produtků, a slevu 10 % na druhý a každý současně další zakoupený produkt,
  2. Účastník s kartou ADC Platinum obdrží slevu ve výši 10 % na jeden produkt, a to vždy na ten, který je nejdražší ze zakoupených, a slevu 20 % na druhý a každý další současně zakoupený produkt.
 4. Účastník nesmí současně využít slevy poskytované v rámci jiných věrnostních programů Organizátora, ani jiné propagační nabídky v e-shopu nebo kamenném obchodě Apart, platné v době trvání Akce. Pokud v době trvání Akce platí jiné nabídky nebo slevy, má Účastník právo si vybrat, kterou nabídku nebo slevu chce využít.

III. PRAVIDLA ÚČASTI V AKCI

 1. Pro účast v Akci je Účastník povinen splnit všechny níže uvedené podmínky současně:
  1. seznámit se s Pravidly Akce;
  2. nakoupit v e-shopu Apart na webové stránce https://www.apart.cz/ současně (při jednom nákupu) nejméně dva (2) produkty nabízené za nezvýhodněnou cenu;
  3. nejpozději v den provedení nákupu produktů být účastníkem Programu Apart Diamond Club ve smyslu pravidel Programu, zejména provést registraci Karty Apart Diamond Club dle Pravidel Programu.
 2. Akce se mohou zúčastnit Účastníci, kteří jsou v okamžiku nákupu produktů z nabídky Apart účastníky Programu ve smyslu pravidel Programu. Pro účast v Akci se musí Účastník nejprve přihlásit k přístupovému účtu na webové stránce https://www.apart.pl/index.php/users/login s přiřazenou kartou ADC. Po přihlášení k účtu obdrží Účastník v okamžiku provedení nákupu slevu dle pravidel ve výši dle čl. II. odst. 3 Pravidel, což znamená, že nezvýhodněné ceny zakoupených produktů budou proporcionálně sníženy o příslušnou částku odpovídající slevě.
 3. Účastníci Akce se mohou ucházet o poskytnutí slevy s dalšími nákupy splňujícími podmínky těchto Pravidel opakovaně, až do doby ukončení Akce.
 4. Účastníci Akce nemají právo na výměnu slevy za peněžní ekvivalent (náhradu v penězích), či na jakékoli jiné plnění. Právo na slevu nemůže být převedeno na jinou osobu.
 5. Účastník se může opakovaně účastnit Akce během doby jejího trvání, pokud pokaždé splní všechny podmínky účasti v Akci.
 6. Účast v Akci ve smyslu bodu III. odst. 2 Pravidel se považuje za schválení podmínek těchto Pravidel ze strany Účastníka.
 7. Organizátor je oprávněn odmítnout udělit slevu v případě, že k nákupu produktů došlo v jiném období, než během trvání Akce, a dále v případech, že nebyly splněny podmínky stanovené v Pravidlech.

IV. REKLAMACE

 1. Veškeré reklamace týkající se způsobu provedení Akce mohou Účastníci provádět písemně nebo e-mailem.
 2. Písemná reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení a přesnou adresu Účastníka, a dále přesné uvedení příčiny reklamace.
 3. Reklamaci je třeba nahlásit na adresu:

  APART Czech Republic s.r.o. Zarámí 4422 , PSČ 760 01 Zlin, resp. na e-mailovou adresu info@apart.cz
  s předmětem: „Zdvojnásobujeme slevy pro zákazníky ADC!”

  Reklamace bude vyřizovat Reklamační komise tvořená zástupci Organizátora. Rozhodnutí o reklamaci, vydávané jménem Organizátora, je konečné a závazné.

 4. Reklamace budou projednány do 7 dnů od data jejich doručení. O vyřízení reklamace budou Účastníci Akce informováni neprodleně po jejím vyřízení, a to doporučeným dopisem nebo e-mailem zaslaným na adresu uvedenou v reklamaci.
 5. V případě, že dojde mezi Organizátorem a Účastníkem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Účastník v pozici spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Účastník v pozici spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pravidla se vztahují na všechny Účastníky Akce. Účast na Akci je současně souhlasem s ustanoveními Pravidel.
 2. Osobní údaje Účastníků budou zpracovány za podmínek zpracování osobních údajů účastníků Programu ADC uvedených v článku VII. Pravidel Programu ADC dostupných zde: www.apart.cz/svet/adc/pravidla-programu-apart-diamond-club .
 3. V záležitostech, na které se ustanovení Pravidel nevztahují, platí příslušné předpisy českého práva.